ชื่อวิชา
อาจารย์ผู้สอน
อีเมล์
ความก้าวหน้าของผลงาน
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ รศ.รัตนพร บ่อคำ
rattan@psru.ac.th
100%
อิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ประสิทธิ์ สิงหเดช
prasit@psru.ac.th
100%
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผศ.สุภา อักษรดิษฐ์
supa@psru.ac.th
กำลังดำเนินการ
ดิจิตอลเบื้องต้น ผศ.รัชฏา คำมา
rachada@psru.ac.th
100%
ฟิสิกส์ของคลื่น ผศ.ทองคำ บ่อคำ
thongkam@psru.ac.th
100%
โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศ อ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
kitti@psru.ac.th
100%
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อ.กฤติกา สังขวดี
kittika@psru.ac.th
100%
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
และภาษา Assembly
อ.รติวัฒน์ ปารีศรี
neuron@psru.ac.th
100%
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 อ.อรทัย ชัยรัตนศักดิ์
orathai@psru.ac.th
100%
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา อ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี
jumpot@psru.ac.th
100%
โครงสร้างข้อมูล อ.พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
thep@psru.ac.th
100%
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ อ.สมหมาย แม้นมณี
somman@psru.ac.th
100%
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.อุไรวรรณ รักผกาวงศ์
urairux@psru.ac.th
100%
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
อัลกอริทึม
อ.รติพร สุดเสนาะ
ratiporn@psru.ac.th
กำลังดำเนินการ
โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงิน
การบัญชี
อ.วิรัช งอกงาม
wrs15@psru.ac.th
กำลังดำเนินการ
หลักสถิติ อ.บัญชา ศรีสมบัติ
buncha@psru.ac.th
85%
หลักประชาสัมพันธ์ อ.บุษบา หินเธาว์
bussaba@psru.ac.th
90%
สื่อการสอนภาษามือไทย อ.ศิริวิมล ใจงาม
100%
 
Copy © right 2003 E-Learning System By Kittipong Suwannaraj  
Web Design By Sakesan Sivilai Contact >> email Webmaster@psru.ac.th